Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamier už nie je výslovne v nariadení upravené, no neznamená to, že by takéto spracúvanie už nebolo možné. Monitorovanie priestorov, nakoľko nariadenie už nerozlišuje priestor prístupný verejnosti a iný, možné je, v prípade, že bude chcieť monitorovať priestor prevádzkovateľ na účely ochrany svojho majetku bude takéto monitorovanie môcť vykonávať na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) oprávneného záujmu (prevádzkovateľ nie v postavení orgánu verejnej moci).

V prípade, ak chce obec alebo mesto monitorovať časť územia obce na účely zaistenia verejného poriadku bude tak môcť konať podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) teda na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

V prípade, ak bude chcieť zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje Zákonník práce, monitorovať zamestnancov na účely ich kontroly a plnenia ich pracovných povinností právnym základom spracúvania bude tak ako doteraz § 13 ods. 4 Zákonníka práce, teda osobitné ustanovenie osobitného zákona, ktorým je v tomto prípade Zákonník práce.

Tak ako doteraz platí, že ak monitoruje fyzická osoba priestory svojho obydlia a súkromného dvora na účely napríklad získania možného dôkazu o protiprávnom správaní iných, takéto spracúvanie, „kamerovanie“ vlastného majetku, nespadá pod zákon č. 122/2013 Z. z. a nebude spadať ani pod nariadenie a zákon č. 18/2018 Z. z.; uplatní sa výnimka z pôsobnosti nariadenia podľa čl. 2 ods. 2 písm. d) (§ 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.).

V prípade, že máte právne základy popísané podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v bezpečnostnej dokumentácii alebo projekte, je potrebné, aby ste si právne základy spracúvania osobných údajov „skontrolovali“ a uviedli, napríklad formou dodatkovania tejto dokumentácie už nové právne základy, ktoré sa na spracúvanie budú uplatňovať od 25.5.2018.

Odporúčanie pre našich klientov (najmä fyzické osoby – koncový zákazníci):

Najjednoduchšie je umiestniť kamery tak, aby nezasahovali na verejné priestranstvá, pokiaľ sa verejné priestranstvá nedajú zo záberu kamery vylúčiť, odporúčame vyčierniť (private zone) obraz na kamere. Takto Vám odpadne viacero povinností a problémov  s subjektami, ktorých osobné údaje by ste inak spracovávali (osoby v zornom poli kamier).

– zdroj: https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/492

Veríme, že ÚOOÚ bude pokračovať vo zverejňovaní podobných noviniek ohľadom GDPR.

Pre firmy, predajne, obce a ďalších klientov, ktorí su povinní viesť dokumentáciu sme pripravili stránku: www.bezpecnostnasmernica.sk. Neváhajte nás kontaktovať pre pomoc s GDPR.