Ochrana osobných údajov

Zákonná povinnosť spracúvavana osobných údajov

Chameleo24, s.r.o., Hrnčiarska 2684/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 941 843, DIČ: 2023663059, IČ DPH: Sk2023663059, info@mojekamery.sk, +421 908 579 665

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Aké osobné údaje spracúvame?
Spoločnosť Chameleo24, s.r.o., ako prevádzkovateľ, získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec/mesto, e-mail, telefón, názov spoločnosti, fakturačné údaje, prípadne iné údaje potrebné k plneniu Vašej objednávky.

Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ak iné nevyplýva z Nariadenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Nariadenie a uvedený zákon. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta v e-shope podľa zmluvných podmienok.

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť, pretože bez toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku. Osobné údaje sa využívajú na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia a uvedeného zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom, prípadne postupovať podľa právnych predpisov v tejto oblasti. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas môžete odvolať:
• zaslaním oznámenia na email: info@mojekamery.sk,
• zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Zmluvy o dielo uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
– Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
– Súhlas s marketingovou komunikáciou je platný po dobu 4 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

Máme zodpovednú osobu ?
Nepoverili sme žiadnu zodpovednú osobu, keďže nám táto povinnosť zo zákona nevzniká.

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: info@mojekamery.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 23231 3220.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú šifrované. Prevádzkovateľ zaviedol politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Aké máte práva?
Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek.

Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
1. už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
2. odvoláte svoj súhlas,
3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,
4. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne,
5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
6. ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.
K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:
1. nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
2. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili,
3. vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
4. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme.

Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
1. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
2. z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
3. vytvárania profilu žiaka, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako nás môžete kontaktovať?
Ak budete chcieť niečo v Zásadách vysvetliť, prípadne budete chcieť s niečím v tomto ohľade poradiť, alebo budete chcieť uplatniť niektoré z vašich práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom formulára na našich Webových stránkach, prípadne e-mailom na info@mojekamery.sk.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2022. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.