Množstvo klientov sa pýta na dopad nariadenia EÚ (GDPR) a nového zákona na ochranu osobných údajov na prevádzkovanie kamerových systémov. Zvedavosť je umocnená medializovanými pokutami, ktoré siahajú do astronomických výšiik (10-20mil. EUR). Poďme si teda spoločne rozobrať, aký dopad bude mať nariadenie na prevádzku kamerových systémov.

Pokiaľ ešte iba uvažujete nad zabezpečením sa kamerovým systémom, je vhodné vopred premyslieť si umiestnenie jednotlivých kamier, tak aby bol obhájiteľný záujem, ktorý chcete chrániť. Napríklad, je vhodné umiestniť kameru na svoj pozemok, prípadne do predajne, avšak je nevhodné a aj nezákonné umiestnenie kamery v šatni, na toaletách a podobne.

Okrem obmedzenia použitia kamier v priestoroch ako sú horeuvedené šatne a toalety je vhodné spomenúť aj základné zásady zákonníka práce. (“Čl. 11: Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho sleduje bez toho, aby bol na to upozornený, alebo kontroluje listové zásielky adresované zamestnancovi ako súkromnej osobe. Ak je u zamestnávateľa zavedený kontrolný mechanizmus, je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca o rozsahu kontroly a spôsoboch jej uskutočňovania.”) výnimkou je iba zamestnávateľ, u ktorého je daný závažný dôvod vyplývajúci z povahy činnosti zamestnávateľa.

Je teda vhodné (a šetrí to v budúcnosti náklady) zvoliť miesta, ktoré budú novým kamerovým systémom monitorované s ohľadom na celý legislatívny rámec, nie len s ohľadom na nariadenie GDPR. Na trhu sa pohybujú firmy, ktoré okrem predaja a inštalácie kamerového systému myslia aj na tieto legislatívne obmedzenia. Výber správnej firmy Vám môže ušetriť nemalé prostriedky (keď nemusíte časom meniť usporiadania jednotlivých kamier).

Pri existujúcich kamerových systémoch je potrebné postupovať tak, že každú kameru jednotlivo (aj s monitorovaným priestorom) posúdime podľa metriky:

– monitoruje daná kamera verejný priestor?
– zasahuje monitorovanie do práva na súkromie?
– je možné dosiahnuť ochranu záujmov aj inými prostriedkami?
– ako máme zabezpečený prístup k dátam (videozáznam)?

Príklad: Firma si namontovala 12 kamier nasledovne: 3 kamery na parkovisko, 1 kamera smerom na hlavnú cestu, 4 kamery do maloobchodnej predajne, 2 kamery do skladu, 2 kamery do šatní. Následne si zavolali konzultanta, aby preveril, že cieľ monitorovania je legitímny.

Pri označení priestoru (sledujte blog o označení podľa GDPR a čo všetko má obsahovať) najmä na parkovisku, maloobchodnej predajni a sklade je umiestnenie kamier v súlade s cieľom chrániť majetok a zdravie. Pokiaľ sa jedná o kamery v šatni, tie je nutné okamžite demontovať, nakoľko v tomto priestore nie je možné používať skryté ani neskryté monitorovacie zariadenie. Klient na kameru na hlavnú cestu argumentoval, že chce mať prehľad kto chodí okolo jeho firmy. Táto kamera však jasne neplní cieľ kamerového systému a to je ochrana majetku a zdravia klienta a jeho zamestnancov. Kameru teda odporučí konzultant demontovať, alebo použiť na ešte lepšie pokrytie pozemku.

Aké sú hlavné právne dôvody na spracovanie OÚ kamerovým systémom? (čl 6. nariadenia : Zákonnosť spracúvania)

Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

– dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
– spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
– spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
– spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
– spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Písmeno f) prvého pod odseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh.