Ak sa rozhodnete zabezpečiť Váš byt, dom alebo kanceláriu, budete si musieť najprv odpovedať na základnú otázku – použiť profesionálny zabezpečovací systém alebo veriť dostupnejšiemu zabezpečovaciemu systému bez certifikácie? Bez hlbšieho pohľadu na vec sa môže zdať, že sú rozdiely zanedbateľné a aj lacný zabezpečovací systém splní všetky požiadavky.

Opak je však pravdou – detektory jsou náchylné na falešné poplachy nebo nejsou schopné spolehlivě reagovat na reálné hrozby. Mohou přestat náhle fungovat, aniž by systém upozornil uživatele na poruchu. Dosah rádiového signálu postačuje sotva na pokrytí chráněného prostoru a spojení je neustále přerušováno. Aplikace nefunguje správně. Bezpečnostní společnosti odmítají takový systém napojit na poplachové přijímací centrum a reagovat na případné poplachové zprávy. Vaše zdraví, život či majetek jsou tak nechráněny před všemi hrozbami.

Aby sme Vám pomohli urobiť správne rozhodnutie, vytvorili sme 6 hlavných kritérií, ktoré by mal spoľahlivý profesionálny zabezpečovací systém spĺňať. Ďalej tiež uvádzame, ako zabezpečovací systém Ajax uvedeným kritériám zodpovedá.

1. Zabezpečovací systém musí používať niekoľko komunikačných kanálov

rozdil2

Poplachový zabezpečovací systém (PZS) môže používať na komunikáciu s užívateľom alebo poplašným prijímacím centrom (PPC) niekoľko komunikačných kanálov – GSM, Ethernet, Wi-Fi a pod.

Systémy využívajúce jediný komunikačný kanál sú nespoľahlivé, pretože ten môže byť vyradený z prevádzky napr. kvôli vonkajším nepriaznivým vplyvom a užívateľ či PPC nie sú oboznámení o poplachu, poruche alebo iných mimoriadnych udalostiach. Príčiny straty komunikácie môžu byť náhodné (na SIM karte dôjde kredit, dôjde k výpadku siete GSM na strane prevádzkovateľa) alebo zámerné (rušenie GSM signálu rušičkou, prerušenie káblového pripojenia k sieti Ethernet).

Ak využíva PZS niekoľko komunikačných kanálov, jeden z nich je použitý ako hlavný a zvyšné kanály slúžia ako záložné. Takéto systémy sú výrazne spoľahlivejšie, pretože je menej pravdepodobný výpadok niekoľkých kanálov súčasne (pokiaľ sa samozrejme nejedná o cielenú sabotáž). Čím viac komunikačných kanálov systém využíva, úmerne tým rastie pravdepodobnosť, že budú používateľ alebo PPC včas informovaní o vzniknutej hrozbe.

Typy využívaných komunikačných kanálov by sa mali líšiť – ak PZS využíva napríklad niekoľko GSM komunikátorov a nie je použitý žiadny iný typ, potom je v skutočnosti využívaný iba 1 kanál. Ak dôjde teda k rušeniu GSM signálu, systém je odrezaný od okolitého sveta.

Podstatné je tiež, ako dlho trvá prepnutie medzi jednotlivými komunikačnými kanálmi v prípade výpadku niektorého z nich. Pri lacných PZS môže tento proces trvať rádovo až desiatky minút. Keďže bežné vykradnutie bytu netrvá dlhšie ako 5-10 minút, je toto oneskorenie až príliš dlhé.

Aké komunikačné kanály využíva Ajax?

rozdil3

Hub využíva GSM a Ethernet rozhranie pre komunikáciu s užívateľom a PPC Hub Plus je v rámci konkurencie na trhu unikátom, pretože využíva 4 komunikačné kanály súčasne: Ethernet, Wi-Fi a dvojicu 2G / 3G SIM kariet pre pripojenie k sieti GSM.

Prepnutie z Ethernet pripojenia (alebo Wi-Fi pri Hube Plus) na GSM pripojenie prebieha okamžite, pričom prepnutie medzi GSM komunikátormi pri Hube Plus nepresiahne 4 minúty.

2. Poplachový zabezpečovací systém musí využívať cloud server

rozdil4

Cloud server je spravidla využívaný na spojenie medzi centrálnym ovládacím panelom (ústredňou) a mobilnou aplikáciou pre správu PZS. Vďaka tomu je užívateľ schopný monitorovať a konfigurovať PZS v rámci siete internet, nech už sa nachádza kdekoľvek na svete. Server navyše odosiela užívateľovi informácie o systémových udalostiach do mobilného zariadenia formou push notifikácií.

Pri profesionálnych PZS zaisťujú cloud servery tiež monitoring stavu a funkčnosti komponentov v systéme pomocou pravidelného dopytovania centrálneho ovládacieho panela. Čím vyššia je frekvencia dopytovania, tým rýchlejšie server deteguje prítomnosť problému a upozorní používateľa alebo PPC.

Ako systém Ajax využíva cloudové služby?

rozdil5

Cloud služba Ajax je zodpovedná za zobrazovanie aktuálnych stavov jednotlivých komponentov a PZS Ajax ako celku. Služba v pravidelných intervaloch (od 10 do 300 sekúnd v závislosti od nastavenia) komunikuje s Hubom / Hubom Plus a aktualizuje informácie v aplikáciách Ajax.

Ak sa Hub odpojí od cloud servera, server odošle o tejto udalosti informáciu užívateľovi a PPC. 

3. Komponenty poplašného zabezpečovacieho systému musia využívať spoľahlivú komunikačnú technológiu pre spojenie s ústredňou

rozdil6

V bezdrôtových PZS dochádza k výmene informácií medzi centrálnym ovládacím panelom (ústredňou) a pripojenými zariadeniami (detektory, relé, signalizačné zariadenia, ovládacie prvky, …) prostredníctvom rádiovej komunikácie. Komunikácia by mala byť mimoriadne spoľahlivá, pretože aj jej krátkodobý výpadok je v tomto prípade nežiaduci. Jej dlhodobý výpadok je úplne neprijateľný – v prípade vyhlásenia poplachu napr. detektorom nie sú užívateľ ani PPC vyrozumení.

Profesionálne PZS fungujú spravidla na frekvenciách 433 MHz alebo 886 MHz a v rámci frekvenčného pásma než pomocou pevne stanoveného presného kmitočtu. Vďaka tomu je systém schopný meniť automaticky prevádzkové kmitočty v prípade úmyselného alebo neúmyselného rušenia rádiového signálu. Táto technológia sa nazýva frekvenčné skákanie (angl .. frequency hopping).


Prečo nie je Wi-Fi vhodné pre komunikáciu medzi centrálnym ovládacím panelom a komponentmi?

 • V bytových domoch, kanceláriách a všeobecne v mestskej zástavbe sú frekvencie, ktoré využíva Wi-Fi (2.4 GHz a 5 GHz) silno „kontaminované“ a preťažované pripojenými zariadeniami, ako sú počítače, smartphony, elektronika atď. Vďaka tomu bežne dochádza k strate dát pri prenose informácií.
 • Ak by bolo na prenos informácií medzi centrálnym ovládacím panelom a komponentami využité Wi-Fi prepojenie, spoľahlivosť sieťových prvkov v tejto sieti (routery, repeatery) by priamo určovala spoľahlivosť celého PZS.
 • Wi-Fi má navyše relatívne krátky dosah komunikácie (cca 150 m bez prekážok) a na prenos na dlhšie vzdialenosti je nutné do siete zaradiť ďalšie komponenty. Každé takéto zariadenie by však ešte viac znížilo spoľahlivosť PZS.

Akú komunikačnú technológiu využíva poplachový zabezpečovací systém Ajax?

rozdil7

Pre komunikáciu medzi Hubom / Hubom Plus a komponentmi Ajax je využívaná unikátna technológia Jeweller. Pre prevádzku využíva frekvenčné pásmo 868.0 MHz až 868.6 MHz, v ktorom neustále monitoruje úroveň rádiového šumu. Akonáhle šum prekračujúce hodnoty, Hub sa automaticky preladí na kmitočet nerušený šumom a odošle informáciu užívateľmi a PPC.

Jeweller prenáša poplachové správy za menej ako 0.15 sekundy. Automaticky tiež reguluje vysielací výkon zariadenia na základe kvality spojenia s Hubom. Ak je kvalita spojenia v poriadku, vysielací výkon sa zníži. Ak je signál obmedzený napríklad prekážkami medzi zariadeniami, vysielací výkon sa zvýši. Vďaka tomu dochádza k výraznej úspore spotrebovanej elektrickej energie a zvýšení výdrže batérií. Jeweller vyniká tiež dlhým dosahom komunikácie, ktorý činí až 2 000 metrov v otvorenom priestore bez prekážok. 

4. Komunikácia medzi komponentmi a centrálnym ovládacím  panelom musí byť obojsmerná

rozdil8

Komunikácia medzi zariadeniami v rámci PZS môže byť jednosmerná alebo obojsmerná. V prvom prípade odosielajú detektory a ďalšie zariadenia informácie smerom k centrálnemu ovládaciemu panelu (ústredni), zatiaľ čo ústredňa tieto informácie prijíma a spracováva. Pokiaľ dôjde k zlyhaniu zariadenia alebo prerušeniu spojenia, ústredňa túto udalosť nie je schopná vyhodnotiť. Užívateľ ani PPC o narušení bezpečnosti PZS nie sú vyrozumení.

V PZS s obojsmernou komunikáciou si zariadenie a ústredňa vzájomne vymieňajú informácie. Detektor vysiela poplachový signál tak dlho, dokiaľ ústredňa nepotvrdí jeho príjem. V takomto prípade nehrozí nebezpečenstvo straty dát pri krátkom prerušení spojenia. Ústredňa môže meniť konfiguráciu pripojených zariadení a v pravidelných intervaloch kontrolovať ich stav a kvalitu spojenia. Spoľahlivosť takých PZS je mnohonásobne vyššia ako PZS s jednosmernou komunikáciou.

Ako poplachový zabezpečovací systém Ajax využíva obojsmernú komunikáciu?

rozdil9

Zariadenia Ajax odosielajú informácie do Hubu / Hubu Plus každých 12 sekúnd alebo viac (podľa nastavenia protokolu Jeweller). Hub reaguje na zariadenia, ktoré potvrdzujú príjem správy, a podľa nich aktualizuje informácie v mobilnej aplikácii. Ak zariadenie z nejakého dôvodu nezodpovedá, Hub považuje zariadenie za stratené a bezodkladne informuje užívateľa a PPC.

Po odoslaní poplachovej správy požaduje detektor od Hubu potvrdenie. Pokiaľ nie je prijatie správy Hubom potvrdené, detektor vysiela poplachový signál tak dlho, dokiaľ nie je Hubom prijatý a spracovaný.

Obojsmerná komunikácia umožňuje užívateľovi vzdialene otestovať detegčné schopnosti detektorov, kvalitu spojenia s Hubom a prípadne meniť ich konfiguráciu – citlivosť, hlasitosť sirény, oneskorenie pri vstupe / odchode, začlenenie do skupín atď.

5. Prenášané informácie musia byť dostatočne chránené proti zneužitiu

rozdil10

 Dáta prenášané medzi jednotlivými zariadeniami v rámci PZS by mali byť šifrované a dostatočne chránené proti zneužitiu. Vďaka tomu je zamedzené napríklad prepísanie informácií v diaľkovom ovládači (kľúčenke), čím by narušiteľ získal plnú kontrolu nad zabezpečovacím systémom. Z toho dôvodu je vhodné, aby bol rádiový signál zašifrovaný komplexným algoritmom, pretože pri primitívnejších šifrovacích technológiách je možné systém ľahko napadnúť a získať prístup k jeho správe. Napríklad dešifrovanie 128-bit algoritmu AES zaberie stovky rokov, pričom dešifrovanie primitívneho algoritmu napr. s pomocou tzv. code grabber len pár minút.

Code grabber je zariadenie slúžiace na zachytenie signálov medzi centrálnym ovládacím panelom (ústredňou) a ovládacím zariadením ako je diaľkový ovládač (kľúčenka) alebo klávesnica. Zo zachytenej komunikácie je potom možné extrahovať šifrovací kľúč a pomocou neho narušiť integritu zabezpečovacieho systému.

Ako je poplachový zabezpečovací systém Ajax chránený proti narušeniu?

rozdil11

Namiesto štandardných šifrovacích algoritmov využíva PZS Ajax vlastné riešenia. Všetky prenášané dáta sú šifrované algoritmom AES s plávajúcim kľúčom. Každé zariadenie Ajax má unikátny identifikátor a ďalšie charakteristické znaky, na základe ktorých protokol Jeweller overuje jeho pravosť. Systém tak nie je možné ovládať iným zariadením, než takým, ktoré je spárované s Hubom.

Spoľahlivosť a bezpečnosť systému Ajax je preukázaná certifikáciou pre stupeň zabezpečenia 2 podľa ČSN EN 50131.

 6. Poplachový zabezpečovací systém musí byť možné pripojiť k poplachovému prijímaciemu centru

rozdil12

Úlohou poplachového zabezpečovacieho systému je všeobecne čo najskôr identifikovať hrozbu a vyrozumieť o nej zodpovedné osoby či inštitúcie. Avšak uvedomenie si problému je nedostatočné – je potreba na neho rýchlo a efektívne zareagovať. Po obdržaní poplachovej správy môže užívateľ situáciu vyriešiť sám alebo za pomoci verejných bezpečnostných zložiek, avšak za predpokladu, že si je 100% istý, že sa nejedná o falošný poplach. Racionálnejším riešením je však zveriť reakcii na poplach profesionálom z bezpečnostnej agentúry, ktorá disponuje poplachovým prijímacom centrom a výjazdovou skupinou.

Takéto spoločnosti pripájajú ku svojim PPC iba certifikované a preverené zabezpečovacie systémy. Počas procesu certifikácie sú zariadenia testované nezávislými akreditovanými skúšobňami v niekoľkých aspektoch – funkčnosť, odolnosť voči klimatickým a mechanickým vplyvom a elektromagnetickému rušeniu, kvalita rádiového signálu a ďalšie. Ak zariadenie neuspeje aspoň v jednej skúške, certifikát nedostane. 

Ako je možné poplachový zabezpečovací systém Ajax pripojiť k poplachovému prijímaciemu centre?

rozdil13

Poplachový zabezpečovací systém Ajax je možné pripojiť k poplachovému prijímaciemu centru bezpečnostnej spoločnosti pomocou komunikačných protokolov ContactID alebo SIA. Poskytovateľov služieb si môže užívateľ zvoliť sám v rámci mobilnej aplikácie Ajax.

 1. V mobilnej aplikácii, v menu nastavenia Hubu, vyberte možnosť Bezpečnostné spoločnosti (Zariadenia → Hub → Nastavenie ⚙️ → Bezpečnostné spoločnosti)
 2. Vyberte zo zoznamu požadovanú bezpečnostnú spoločnosť a stlačte tlačidlo Odoslať žiadosť o monitorovanie
rozdil14

Záver

Iba spoľahlivý profesionálny zabezpečovací systém, ktorý poskytuje komplexnú ochranu pred vlámaním, požiarom, zaplavením a ďalšími hrozbami, môže ochrániť zdravie, život a majetok Vás a Vašich blízkych.

 • Zabezpečovací systém je vždy v kontakte s vonkajším svetom pomocou niekoľkých komunikačných kanálov.
 • Používatelia a poplachové prijímacie centrum majú vďaka cloudovému serveru nepretržitý prehľad o stave systému a jednotlivých komponentov.
 • Detektory, signalizačné zariadenia a ďalšie systémové komponenty sú prepojené s centrálnym ovládacím panelom (ústredňou) pomocou spoľahlivého komunikačného protokolu.
 • V prípade zlyhania zariadení alebo sabotáže je po vyhodnotení centrálnym ovládacím panelom bezodkladne vyrozumený užívateľ aj poplachové prijímacie centrum.
 • Narušitelia nemajú možnosť získať prístup k zabezpečovaciemu systému alebo jeho jednotlivým komponentom, pretože je vylúčená možnosť hackingu alebo modifikácie zdrojového kódu.
 • Ak dôjde k mimoriadnej udalosti, vďaka okamžitej reakcii je výjazdová skupina schopná zasiahnuť v mieste inštalácie zabezpečovacieho systému v priebehu niekoľkých minút.

Prevzaté zo súhlasom: https://www.smart-alarm.eu/sk/component/content/article/85-blog/novinky/420-ajax-jako-bezpecnostni-system-pro-maloobchody-3?Itemid=1040

Ak Vás čokoľvek zaujalo alebo sa chcete opýtať nezodpovedané otázky, kľudne nás kontaktujte na info@mojekamery.sk alebo telefonicky +421 908 579 665.